Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” brojevi 25/13 i 85/15) obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Zavičajnog muzeja Slatina (dalje: Muzej) da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje Muzej u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je Muzej izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom Muzeja.

Muzej objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način putem sredstava javnog priopćenja. Uz ovaj oblik informiranja korisnicima je omogućeno pravo na pristup informacijama podnošenjem zahtjeva. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva . Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Muzej daje informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Muzej može ograničiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Muzej će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.

Ako Muzej ne posjeduje informaciju, ne raspolaže njome ili je ne nadzire, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupit će isti tijelu javne vlasti koje posjeduje informaciju, raspolaže njome ili je nadzire, o čemu će se obavijestiti podnositelja. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana računajući od dana kada je Muzej trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

 • ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja,
 • ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
 • ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
 • ako je dužan provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

O produženju roka Muzej će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

 • Pisanim putom: Zavičajni muzej Slatina Ante Kovačića 1 33520 Slatina ili
 • Električnom poštom na adresu: srdan@zavicajni-muzej-slatina.hr ili
 • Telefonom na broj: + 385 33/400-541, ili + 385 33/551-171

POVEZNICE: