INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Zavičajni muzej Slatina, Ante Kovačića 1, 33520 Slatina, Osijek OIB: 06437157769 (dalje u tekstu: Muzej), je javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave (Grad Slatina). Muzej obavlja Muzejsku djelatnost. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih aktivnosti /projekata/programa/i dr., Muzej prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Muzej je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podatak. Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Muzeja i njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.

Kontakt podatke službenika za zaštitu podataka Muzej objavljuje na svojim web stranicama:

Službenik: Srđan Đuričić: zavicajni.muzej.slatina@vt.ht.hr ili 033/400-541

KOJU VRSTU OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

Muzej prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

  • osobni podaci zaposlenika Muzeja
  • osobnih podataka korisnika usluga Muzeja
  • osobnih podataka o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa osobnih podataka vanjskih suradnika
KAKO ĆEMO PRIKUPLJATI, OBRAĐIVATI I KORISTITI OSOBNE PODATKE?

Muzej osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
  • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
  • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Muzeja
  • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
  • da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Muzeja ili
  • da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Muzeja ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Privola kojom ispitanik Muzeju daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA?

Muzej jamči da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju ste dali svoju privolu, a temeljem obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni (natječaji za prijam u radni odnos ili na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama). Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Muzej isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih akata Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna Ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i dr. tj. svrhe za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka.

PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik ima pravo uvida i ispisa u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane Muzeja koji se na njega odnose. Muzej će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose odnosno temeljem traženja ispitanika iste dopuniti. Ujedno Muzej će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.

MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.